Artykuły

Audyt Energetyczny – informacje ogólne

20.11.2010

Audyt Energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zapoznaj się, które z przedsięwzięć określane są mianem termomodernizacji.

Projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych definiuje audyt energetyczny jako opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego oraz do świadectwa energetycznego budynku.

Zgodnie z ustawą z dn. 16 grudnia 1998 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu:


– zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
– zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli ww. budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
– całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.
Przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi są:

1) Ulepszenia w wyniku których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej:
– w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10%,
– w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
– w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%.

2) Ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej – co najmniej o 25%.

3) Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej 20% w stosunku rocznym.
4) Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Audyt energetyczny budynku, przygotowywany w celu uzyskania przez inwestora premii, w postaci spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zawiera następujące elementy:
– inwentaryzację systemu grzewczego i właściwości cieplnych budynku oraz określenie charakterystyki energetycznej budynku
– określenie, na podstawie oceny jakości energetycznej budynku i instalacji grzewczej, wariantów usprawnień termomodernizacyjnych
– sprawdzenie ich opłacalności zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
– wskazanie do realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych audytor energetyczny sporządza świadectwo dotyczące jakości energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, po przeprowadzeniu oceny na podstawie charakterystyki energetycznej, czyli opracowania zawierającego dane i wskaźniki energetyczne budynku oraz określającego całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia, z uwzględnieniem warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

Ocena jakości energetycznej polega na przyporządkowaniu budynku lub lokalu mieszkalnego jednej z klas energetycznych: A, B, C, D, E, F lub G.
Klasie energetycznej D przyporządkowany jest budynek referencyjny lub referencyjny lokal mieszkalny, czyli budynek lub lokal mieszkalny o takich samych wymiarach i kształcie jak oceniany budynek lub lokal mieszkalny, który spełnia obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród, podane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Klasa A oznacza budynek o najwyższej jakości energetycznej, czyli najbardziej energooszczędny.

Metodę określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej oraz sposób określania klasy energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, określa projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego.
Świadectwo energetyczne zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.