Artykuły

Wycena Audytów Energetycznych

20.11.2010

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty energii. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów).

Zasady wyceny dotyczą opracowania audytów energetycznych budynków, których przedmiotem jest termomodernizacja bryły budynku, systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podane poniżej wyceny są kwotami netto i nie obejmują kosztu ujęcia w audycie zagadnień klimatyzacji oraz modernizacji technologii np. technologii kuchni, pralni itp. a także modernizacji oświetlenia. W takich przypadkach cenę wykonania audytu określa się indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień trudności dodatkowych zagadnień w konkretnym obiekcie. Cena obejmuje prace związane z zebraniem danych w terenie, wykonaniem niezbędnych obliczeń oraz opracowaniem audytu w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami i dostarczenie go zleceniodawcy (co najmniej 2 egzemplarze).

Podział budynków na grupy

Grupa I
Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej.

Grupa II
Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3.

Grupa III Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3 .

Budynki zaliczone do grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

Grupa IV
Budynki z grupy IIIA z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

I METODA WYCENY: Wycena w oparciu o stopień skomplikowania budynków i związany z tym nakład pracy na wykonanie audytu energetycznego.

Założenie:
Wykonanie audytu w dwóch etapach (zawsze) jako audyt szacunkowy i szczegółowy.

Audyt wstępny

Audyt szacunkowy decyduje o wykonaniu lub nie audytu szczegółowego.
Audyt szacunkowy wykonany jest na postawie:

rozmów z inwestorem i uzyskanych od niego danych (właściciel budynku, zarządca itp.),

oględzin obiektu,

przeglądu dokumentacji technicznej.

Po wykonaniu audytu szacunkowego inwestor podejmuje decyzję co do wykonania audytu szczegółowego na podstawie podanej przez audytora wstępnej szacunkowej wielkości kosztów inwestycji.

Możliwe są trzy oceny:

inwestycja z pewnością nie będzie opłacalna z punktu widzenia inwestora,

inwestycja z pewnością będzie opłacalna z punktu widzenia inwestora,

aby jednoznacznie stwierdzić czy zachodzi przypadek a czy b niezbędne jest wykonanie wstępnych obliczeń.

W przypadku 1. i 2. audyt szacunkowy jest:

płatny symbolicznie dla budynków należących do I grupy (od 100 do 400zł),

płatny ok. 10 % ceny audytu właściwego dla budynków należących do II grupy, płatny ok. 10 % ceny audytu właściwego dla budynków należących do III grupy,

płatny ok. 20 % ceny audytu właściwego dla budynków należących do IV grupy.

W przypadku 3. cena jest określana na podstawie ustaleń indywidualnych.

Ceny audytów energetycznych szczegółowych dla poszczególnych grup budynków (netto + 22% VAT):

Budynki grupy I 1 000 – 1 800 zł

Budynki grupy II 2 500 – 4 000 zł

Budynki grupy III od 4 500 zł*

Budynki grupy IV od 5 500 zł*

*Uwaga: ceny za audyty budynków z tej grupy mogą (ze względu na możliwe ogromne zróżnicowanie tego typu obiektów i ich wyposażenia technicznego) bardzo znacznie odbiegać w górę od podanych wartości minimalnych.

II METODA WYCENY: Wycena w oparciu o wielkość nakładów inwestycyjnych .

Audyt szacunkowy (opisany w metodzie I) zawsze bezpłatny.

Cena audytu szczegółowego zawiera się w granicach od 2 do 6 % nakładów inwestycyjnych (kosztów termomodernizacji).

Wyższe wartości procentowe (4 – 6%) dotyczą budynków z grupy I i II, niższe wartości procentowe (2 – 4%) dotyczą dla budynków z grupy III i IV.

DODATKI DO WYCENY (obowiązują w metodzie I i II)

Dodatek uwzględniający braki w dokumentacji technicznej budynku
Brak niezbędnej dokumentacji technicznej pociąga za sobą wzrost ceny o wartość koniecznej do wykonania uproszczonej inwentaryzacji (wycena uzależniona od niezbędnego z punktu widzenia audytu energetycznego jej zakresu) – od 10 do 35 % ceny audytu.

Dodatek uwzględniający “liczbę wariantów paliwowych”
(dotyczy grup III i IV – kotłownie wbudowane). Za rozpatrzenie każdego wariantu zmiany paliwa w Ľródle ciepła zwiększa się cenę o 10% podstawowej ceny audytu dla danej grupy budynków.

Etapy wykonywania audytu

Etap I. Analiza aktualnego stanu obiektów.

Sprawność systemu ogrzewania

Zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym

Ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektów

Etap II. Weryfikacja przyjętych parametrów.
Etap III. Przegląd możliwych usprawnień.

techniczne

organizacyjne

formalno-prawne

Etap IV. Określenie nakładów inwestycyjnych.
Etap V. Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć.
Etap VI. Analiza ekonomiczna (określenie opłacalności).
Etap VII. Określenie zalecanego zakresu prac.
Etap VIII. Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego.